§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego “EMMA” Monika Pawlak zarejestrowanego w CEIDG, znajdującego się pod adresem internetowym https://krzeselkowo.pl (Sklep) jest:

  "EMMA" Monika Pawlak
  ul. Graniczna 26
  95-100 Zgierz

  NIP: PL 732 174 19 62
  REGON: 523005395
  ING BANK ŚLĄSKI nr rachunku 19 1050 1461 1000 0097 6304 5995

  Dane kontaktowe:
  e-mail: biuro@krzeselkowo.pl
  zamowienia@krzeselkowo.pl
  telefon: 601-801-748

 2. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową i stacjonarną artykułów znajdujących się w ofercie krzeselkowo.pl („Produkty”), takich jak krzesła specjalistyczne, biurowe, konferencyjne, dla dzieci, gamingowe, stołki, stoły, stoliki składane, biurka, meble biurowe i laboratoryjne, armaturę laboratoryjną i wiele innych.

 3. Przed rozpoczęciem zakupów w Sklepie należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 2 Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania z usług Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (sugeruje się korzystanie z przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z uruchomioną obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Mozilla 4.0, Google Chrome 10.0 lub w ich nowszych wersjach).

 2. Więcej informacji o plikach cookies oraz zasadach ochrony tego typu danych znajduje się w „Polityce prywatności i cookies”.

§ 3 Przedmiot transakcji

 1. Przedmiotem sprzedaży są Produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronie https://krzeselkowo.pl w momencie składania zamówienia.

 2. Podane przez Sklep ceny Produktów zawierają podatek VAT i wyrażone są w złotych polskich.

 3. Produkty oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe, nieużywane i nieuszkodzone.

 4. Wszystkie Produkty objęte są gwarancją producenta.

 5. Niektóre z Produktów w ofercie mogą być w chwili zamówienia niedostępne z przyczyn niezależnych od Sklepu, o czym każdorazowo Kupujący jest informowany poprzez określenie terminu realizacji zamówienia.

§ 4 Zamówienia i sprzedaż

 1. Zamówienie w Sklepie może złożyć Kupujący:

  • Konsument, czyli każda osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  • Przedsiębiorca, czyli każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaję zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej powiązanej bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.

  • Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, czyli osoba fizyczna zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeżeli z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 2. Wypełniając formularz rejestracyjny Kupujący potwierdza zawarte w nim dane jako kompletne i prawdziwe. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, podanie dokładnego adresu i numeru telefonu. Aby złożyć zamówienie nie jest konieczna rejestracja. Wystarczające jest wypełnienie odpowiednich pól w formularzu w czasie składania zamówienia. Wszystkie dane Kupującego podane w trakcie składania zamówienia objęte są tajemnicą zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i nie będą udostępniane osobom postronnym.

 3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z oświadczeniem Sklepu o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 4. Przyjmując zamówienie do realizacji Sklep potwierdza dostępność zamówionego produktu i realizację zamówienia w terminie podanym przy każdym Produkcie.

 5. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, jeżeli: dane Kupującego są niepełne lub nieprawidłowe, nie można nawiązać kontaktu z Kupującym, adres e-mail Kupującego jest nieprawidłowy lub jeżeli nie będzie możliwe uzyskanie od Kupującego potwierdzenia chęci zakupu w ciągu 2 dni od złożenia zamówienia.

 6. Sklep zastrzega sobie również prawo do odmowy realizacji zamówień budzących uzasadnione wątpliwości. O odmowie realizacji zamówienia i ich przyczynach Sklep powiadomi Kupującego telefonicznie lub mailowo.

 7. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Sklepu termin realizacji zamówienia wydłuży się, wtedy Sklep zastrzega sobie prawo do jego korekty po uprzednim powiadomieniu Kupującego i uzyskaniu jego zgody na zmianę terminu realizacji zamówienia.

 8. Zamówione Produkty wysyłane są średnio w ciągu 2-5 dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia do realizacji, chyba że termin podany w opisie Produktu stanowi inaczej.

 9. Jeżeli termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż termin podany przy Produkcie, Sklep informuje o tym klienta, który podejmuje decyzję co do dalszej realizacji zamówienia.

 10. W przypadku gdy Kupującym nie jest konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

§ 4 Koszt dostawy oraz formy płatności

 1. Wszystkie ceny przedstawione w Sklepie są cenami brutto, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.

 2. Do ceny zakupionego Produktu należy doliczyć koszt przesyłki, który pokrywa Kupujący. Koszt przesyłki jest zależny od wagi zamawianego Produktu.

 3. W Sklepie dostępne są następujące formy płatności:

  1. Pobranie – płatność przy odbiorze u kuriera. Za zrealizowane pobranie doliczana jest kwota 10,90 zł brutto.

  2. Przelew bankowy zwykły.

  3. Płatność elektroniczna w serwisie Przelewy24.

  4. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

 4. Płatności za zamówienie oraz koszt przesyłki prosimy realizować bezpośrednio przelewem na rachunek bankowy Sklepu (ING Bank Śląski nr rachunku: 19 1050 1461 1000 0097 6304 5995) podając w tytule numer zamówienia.

§ 5 Transport i dostawa Produktów

 1. Zakupione Produkty dostarczane są firmami kurierskimi, w dni powszednie od poniedziałku do piątku.

 2. Kurierzy nie mają obowiązku dostarczać paczki ze skrzyni ładunkowej pod drzwi klienta, chyba że taka usługa została wykupiona. W przypadku braku usługi prosimy uwzględnić wniesienie zakupionego Produktu własnymi środkami lub indywidualnie uzgodnić z kurierem. Cena wysyłki zakupionych Produktów nie uwzględnia wniesienia Produktów.

 3. Zamówione Produkty dostarczane są przez wybraną firmę kurierską w ciągu 2-5 dni od daty przyjęcia zamówienia do realizacji, chyba że termin podany w opisie Produktu stanowi inaczej.

 4. Zaleca się sprawdzenie przez klienta stanu dostarczonej przesyłki w obecności kuriera oraz sporządzenie protokołu szkody w przypadku kiedy dostarczona przesyłka posiada uszkodzenia. Protokół szkody powinien zawierać opis sposobu zabezpieczenia przesyłki oraz stwierdzonych uszkodzeń. Kopię protokołu szkody należy przesłać w formie elektronicznej na adres: biuro@krzeselkowo.pl. Niesporządzenie protokołu szkody nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania reklamacji, aczkolwiek może utrudnić Kupującemu udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.

 5. Wszelkie warunki dostawy dotyczą odbiorców na terenie Polski.

 6. O wszelkich zmianach dotyczących terminu odbioru przesyłki lub zmiany terminu odbioru przesyłki Kupujący powinien poinformować przed wysłaniem zakupionego Produktu.

 7. Istnieje możliwość wysłania zamówionych Produktów poza granice Polski, po uprzednim, indywidualnym określeniu warunków dostawy.

 8. W przypadku zamówień realizowanych po za granice Polski wszelkie warunki dostawy określone w niniejszym regulaminie mogą ulec zmianie oraz będą rozpatrywane indywidualnie.

§ 6 Zwrot Produktów

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr poz. 827 ze późn. zm.) Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni od daty wydania produktu. W celu zachowania tego terminu należy wysłać oświadczenie przed upływem tego terminu na adres Sklepu: „EMMA” Monika Pawlak, ul. Graniczna 26, 95-100 Zgierz lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@krzeselkowo.pl

 2. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni od daty wydania Produktu. W celu zachowania tego terminu należy wysłać oświadczenie przed upływem tego terminu na adres Sklepu: „EMMA” Monika Pawlak, ul. Graniczna 26, 95-100 Zgierz lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@krzeselkowo.pl

 3. Wzór oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1 i 2 stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 4. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sklepu.

 5. Produkt zakupiony przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, kompletnym i nieuszkodzonym. Zwracany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta Produkt powinien zostać opakowany w sposób, który zapewni brak uszkodzeń podczas transportu. Jeżeli jest to możliwe, Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie z wszystkimi dokumentami (gwarancja, instrukcja itd.). Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek wcześniej poinformować Sklep o wysyłce zwracanego Produktu. Koszt zwrotu Produktu do Sklepu ponosi Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta. Zwracany Produkt należy dostarczyć na adres magazynu Sklepu: „EMMA” Monika Pawlak, ul. Okólna 42, 95-002 Łagiewniki Nowe.

 6. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta jest zobowiązany dokonać zwrotu Produktu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia od umowy.

 7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta, jeżeli zapłata została dokonana, zwrot zapłaty nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Zwrot zapłaty nastąpi tym samym sposobem, którym Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta dokonał płatności, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie ponosi kosztów zwrotu płatności.

 9. Sklep gwarantuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta zwrot wartości Produktu z pominięciem poniesionych kosztów dostawy.

 10. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą np. Produkty o zmienionych parametrach (wymiarach, kolorze, itp.) lub na indywidualne, specjalne zamówienie Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta.

 11. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym jest mowa wyżej nie przysługuje Przedsiębiorcom dokonującym zakupu na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 7 Dodawanie opinii i ocen Produktów na stronie sklepu

 1. Każda opinia i ocena klienta jest informacją umieszczaną na stronie: krzeselkowo.pl w miejscach do tego przeznaczonych.

 2. Publikowane opinie są subiektywnymi opiniami klientów, za treść których sklep krzeselkowo.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W celu opublikowania opinii użytkownik powinien dokonać rejestracji w sklepie internetowym lub dodając opinię wpisać dane identyfikacyjne umożliwiające stwierdzenie faktu dokonania zakupu w sklepie krzeselkowo.pl oraz po wypełnić pole: „Podpis osoby wystawiającej komentarz”. Powyższe dane mogą zostać wykorzystane w celu weryfikacji, czy dana treść dotyczy kwestii nabycia Produktu w sklepie krzeselkowo.pl

 3. Osoba umieszczająca treść oświadcza, że jej wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Osoba umieszczająca opinię ponosi pełną odpowiedzialność za swoje wypowiedzi umieszczone na stronie sklepu krzeselkowo.pl

 4. Treści umieszczonych wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.

 5. Każda osoba umieszczająca swoje treści, opinie czy wypowiedzi wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie, rozpowszechnianie, publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie (w wyżej wymienionych przypadkach) jak i ich dystrybucję przez https://krzeselkowo.pl

 6. Sklep krzeselkowo.pl nie ingeruje w formy wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników, jednakże w sytuacjach wymienionych poniżej zastrzega sobie prawo do usunięcia całej treści lub jej fragmentów, jeżeli:
  • ujawniają one dane osobowe, teleadresowe, lub adresy e-mail

  • naruszają obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje, wyrażone są w formie obraźliwej lub wulgarnej

  • są skopiowane od innych użytkowników

  • zawierają odnośniki do innych stron internetowych niż krzeselkowo.pl

  • odnoszą się do innych kwestii niż nabyty Produkt w Sklepie: krzeselkowo.pl

  • umieszczane są w nich reklamy lub inne materiały komercyjne

  • naruszają prawa autorskie, patentowe, tajemnice handlowe lub inne prawa własności intelektualnej

  • umieszczane są w nich treści związane ze streszczeniem filmów lub książek

  • są związane z pornografią, używkami, nawoływaniem do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, wulgaryzmami, przemocą oraz obrażaniem uczuć religijnych

  • umieszczane są w nich treści powszechnie uznane za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe

 7. Każdy użytkownik umieszczający swoje opinie akceptuje zasady określone w § 7 . Sklep krzeselkowo.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zasadach Dodawania opinii i ocen Produktów na stronie sklepu. Zmiany wchodzą w życie każdorazowo z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu krzeselkowo.pl.

§ 8 Reklamacje

  1. Sklep zobowiązuje się dostarczyć zamówione Produkty bez wad fizycznych i prawnych.

  2. Produkty sprzedawane w Sklepie objęte są gwarancją producenta, chyba że w opisie danego towaru wprost wskazano inaczej.

  3. Zakres oraz warunki gwarancji producenta określają dokumenty gwarancyjne załączone do konkretnych produktów.

  4. W przypadku gdy Kupującym nie jest Konsument w rozumieniu art. 22.1 Kodeksu Cywilnego lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

  5. Rękojmia za wady fizyczne i prawne Produktu.

   Sklep odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).

  6. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Produktu przechodzi na Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta w momencie wydania mu Produktu przez Sklep lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta samodzielnie określił przewoźnika zakupionego towaru, a Sklep nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na Konsumenta lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta w chwili wydania Produktu temu przewoźnikowi.

  • Reklamacji Produktu Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta dokonuje poprzez zawiadomienie Sklepu o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej Produktu. Pisemnie na adres Sklepu: „EMMA” Monika Pawlak, ul. Graniczna 26, 95-100 Zgierz lub w formie elektronicznej na adres: biuro@krzeselkowo.pl.

  • Reklamacja powinna zawierać:

   1. i.dane Klienta,

   2. ii.numer zamówienia,

   3. iii.okoliczności i dowody uzasadniające reklamację.

  • Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady Produktu, nie później jednak niż przed upływem 2 lat od wydania rzeczy Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, nie zawiadomi o tym Sklepu.

  • Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię, co ułatwi rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.

  • Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może:

   1. i..żądać wymiany produktu na wolny od wad, albo

   2. ii..żądać usunięcia wady, albo

   3. iii..złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo

   4. iv..złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

  • Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy w przypadku, gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

  • Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

  • Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.

  • Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

  • W przypadku, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu domaga się wymiany Produktu lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego towaru do Sklepu odbywa się przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta, ale na koszt Sklepu. Reklamowany Produkt należy wówczas odesłać na adres magazynu Sklepu: „EMMA” Monika Pawlak, ul. Okólna 42, 95-002 Łagiewniki Nowe. W sytuacji, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda usunięcia wady Produktu albo obniżenia ceny nie ma obowiązku dostarczenia reklamowanego Produktu do Sklepu. W tym wypadku Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta powinien reklamowany Produkt udostępnić w miejscu, w którym się on znajduje oraz poinformować o tym fakcie Sklep w celu terminu odbioru reklamowanego Produktu.

  • Po odebraniu Produktu Sklep informuje Klienta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o przyjęciu reklamacji oraz przekazuje ją bezpośrednio do producenta lub importera.

  • Sklep rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Po uznaniu zgłoszenia reklamacji za zasadne, dostarczane są nowe lub naprawione Produkty dostarczone przez producenta na koszt Sklepu.

  • Informujemy również, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:

    1. 1.zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.

    2. 2.zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą.

    3. 3.skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 9 Ochrona danych osobowych

  1. 1.Dane osobowe klienta są przetwarzane przez Sklep jako Administratora danych osobowych.

  2. 2.Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne, aby można było zrealizować zamówienie, dokonać rezerwacji Produktu oraz założyć konto.

  3. 3.Administrator danych osobowych oraz Sklep stosują odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, które zapewniają ochronę danych osobowych.

  4. 4.Pozyskane przez Administratora dane osobowe w ramach sklepu internetowego będą wykorzystywane w konkretnych i określonych celach wskazanych w formularzach sklepu internetowego oraz opisanych dokładniej w ramach Polityki Prywatności.

  5. 5.Każdemu klientowi przysługuję prawo do skierowania skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

§ 10 Postanowienia końcowe

  1. 1.Treść Regulaminu jest udostępniona Kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.

  2. 2.Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

  3. 3.We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.

  4. 4.Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Sklepu oraz świadczenia usług w ramach Sklepu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.

  5. 5.Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Kupujący mogą kierować na adres: krzeselkowo.pl

  6. 6.Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.10.2022 r.